piatok 11. septembra 2015

Kto sme ?


Cieľom združenia je

- podporovať kultúrnosť, vzdelanosť a tvorivosť, občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno časových potrieb pre  všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov  mesta SENICA a okolitého regiónu.

- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

- Ochrana životného prostredia so zameraním na ochranu zdravia

- Podpora trvalo udržateľného života

- Podpora a pomoc telesne postihnutým, chorým, hendikepovaným a sociálne znevýhodneným   skupinám

 - Prispievať k  prekonávaniu sociálnych, informačných  a komunikačných bariér pri integrácii zdravotne znevýhodnených spoluobčanov.
Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
a) realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných predovšetkým na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu detí a mládeže, prístup verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, organizovanie seminárov, kurzov, prednášok a publikačná činnosť 
b) organizácia voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, konferencie, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, tábory 
c) vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov 
d) spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania 
e) práca s deťmi a mládežou, ale aj osobami vyčlenenými so spoločnosti s cieľom dosiahnuť ich sociálnu inklúziu, 
f) environmentálnu výchovu, umelecké akcie, kultúrny život, 
g) spolupráca s profesionálnymi a amatérskymi umelcami a ich podporovanie, 
h) organizovanie individuálnych a spoločných výstav, prednášok, besied, koncertov, táborov, kultúrnych večerov a divadelných predstavení, 
i) rozvíjanie komunitného života a participáciu občanov vo veciach verejných, 
j) spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, a s inými občianskymi združeniami a organizáciami doma i v zahraničí.
Viac môžete vidieť na našej web stránke: http://elementsenica.tk/       alebo  Facebook   
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára